OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ČL. 4 BOD 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ (DÁLE JEN: "GDPR") JE
  LUCIE KOSOVÁ, IČ: 14331764 SE SÍDLEM LHOTKOVA 343, ČERNOVICE 394 94
  (DÁLE JEN: "SPRÁVCE").
 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE JSOU LUCIE KOSOVÁ, ADRESA: LHOTKOVA 343, ČERNOVICE 394 94, E-MAIL: LASKA.VOST@POST.CZ.
 3. OSOBNÍM ÚDAJEM SE VE SMYSLU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/6792016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (DÁLE JEN "GDPR") ROZUMÍ VEŠKERÉ INFORMACE O IDENTIFIKOVANÉ NEBO IDENTIFIKOVATELNÉ FYZICKÉ OSOBĚ.

2. ZDROJE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSTE MU POSKYTL/A NEBO OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SPRÁVCE ZÍSKAL NA ZÁKLADĚ PLNĚNÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY.
 2. SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ VAŠE IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE.
 3. SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ ZÁKONNÉHO DŮVODU, ČI OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, JEHOŽ CÍLEM JE PLNĚNÍ SMLOUVY.
 4. ZÁKONNÝM DŮVODEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE
  * PLNĚNÍ SMLOUVY MEZI VÁMI A SPRÁVCEM PODLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. B) GDPR,
  * OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE NA POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÉHO MARKETINGU (ZEJMÉNA PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A NEWSLETTERŮ) PODLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. F) GDPR,
  * VÁŠ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÉHO MARKETINGU (ZEJMÉNA PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A NEWSLETTERŮ) PODLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. A) GDPR VE SPOJENÍ S § 7 ODST. 2 ZÁKONA Č. 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI V PŘÍPADĚ, ŽE NEDOŠLO K OBJEDNÁVCE ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY.
 5. ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE
  * VYŘÍZENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY A VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI VÁMI A SPRÁVCEM; PŘI OBJEDNÁVCE JSOU VYŽADOVÁNY OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSOU NUTNÉ PRO ÚSPĚŠNÉ VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY (JMÉNO A ADRESA, KONTAKT), POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE NUTNÝM POŽADAVKEM PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY, BEZ POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NENÍ MOŽNÉ SMLOUVU UZAVŘÍT ČI JÍ ZE STRANY SPRÁVCE PLNIT.

3. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. SPRÁVCE UCHOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE
  * PO DOBU NEZBYTNOU K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI VÁMI A SPRÁVCEM A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ Z TĚCHTO SMLUVNÍCH VZTAHŮ,
  * PO DOBU, NEŽ JE ODVOLÁN SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU, NEJDÉLE5 LET, JSOU-LI OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ SOUHLASU.
 2. PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE OSOBNÍ ÚDAJE VYMAŽE.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU OSOBY: MAJITELKA E-SHOPU
  * PODÍLEJÍCÍ SE NA DODÁNÍ ZBOŽÍ / SLUŽEB / REALIZACI PLATEB NA ZÁKLADĚ SMLOUVY,
  * ZAJIŠŤUJÍCÍ SLUŽBY PROVOZOVÁNÍ E-SHOPU (WEBOVÉ PREZENTACE) A DALŠÍ SLUŽBY V SOUVISLOSTI S PROVOZOVÁNÍM E-SHOPU (WEBOVÉ PREZENTACE),
  * ZAJIŠŤUJÍCÍ MARKETINGOVÉ SLUŽBY.
 2. SPRÁVCE NEMÁ V ÚMYSLU PŘEDAT OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍ ZEMĚ (DO ZEMĚ MIMO EU) NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI.

5. VAŠE PRÁVA

 1. ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH V GDPR MÁTE
  * PRÁVO NA PŘÍSTUP KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM DLE ČL. 15 GDPR,
  * PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČL. 16 GDPR, POPŘÍPADĚ OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ DLE ČL. 18 GDPR,
  * PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČL. 17 GDPR,
  * PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ DLE ČL. 21 GDPR A
  * PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ DLE ČL. 20 GDPR.
 2. DÁLE MÁTE PRÁVO PODAT STÍŽNOST U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ, ŽE SE DOMNÍVÁTE, ŽE BYLO PORUŠENO VAŠÍ PRÁVO NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

6. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. SPRÁVCE PROHLAŠUJE, ŽE PŘIJAL VEŠKERÁ VHODNÁ TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
 2. SPRÁVCE PŘIJAL TECHNICKÁ OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ DATOVÝCH ÚLOŽIŠŤ A ÚLOŽIŠŤ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V LISTINNÉ PODOBĚ.
 3. SPRÁVCE PROHLAŠUJE, ŽE K OSOBNÍM ÚDAJŮM MAJÍ PŘÍSTUP POUZE JÍM POVĚŘENÉ OSOBY.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY Z INTERNETOVÉHO OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE POTVRZUJETE, ŽE JSTE SEZNÁMEN/A S PODMÍNKAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŽE JE V CELÉM ROZSAHU PŘIJÍMÁTE.
 2. SPRÁVCE JE OPRÁVNĚN TYTO PODMÍNKY ZMĚNIT. NOVOU VERZI PODMÍNEK OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZVEŘEJNÍ NA SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH A ZÁROVEŇ VÁM ZAŠLE NOVOU VERZI TĚCHTO PODMÍNEK NA VAŠI E-MAILOVOU ADRESU, KTEROU JSTE SPRÁVCI POSKYTL/A.

TYTO PODMÍNKY NABÝVAJÍ ÚČINOSTÍ DNEM 15.4.2023